تامین تجهیزات صنعتی

تامین تجهیزات
 • تامین کالا های مرتبط با مهندسی و پیمانکاری
 • تامین تجهیزات پروژه های صنعتی
 • نمایندگی ایران ترانسفو
 • تامین تجهیزات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
 • تامین انواع ترانسفورماتور های ویژه
 • تامین انواع ترانسفورماتور قدرت
 • ترانسفورماتور توزیع
 • پست های پیش ساخته توزیع
 • تابلو های برق
 •  تامین تجهیزات و متعلقات ترانسفورماتور
 • خرید مسئولانه تجهیزات از برند های معتبر جهانی