پروژه آرمان صنعت امرتات/نگهداری/تاسیسات/پژوهشگاه فضایی ایران

پژوهشگاه فضایی ایران

امور نگهداری و راهبری تاسیسات و آسانسور ساختمان های مرکزی 1397-1395