پژوهشگاه فضایی ایران

امور نگهداری و راهبری تاسیسات و آسانسور ساختمان های مرکزی 1397-1395