پروژه آرمان صنعت امرتا/پردیس مرکزی

پردیس مرکزی دانشگاه تهران

سرویس، نگهداری، راهبری، تعمیرات کلیه تاسیسات الکتریکی و مکانیکی پردیس مرکزی دانشگاه تهران 1401-1400