پتروشیمی بندر امام/پروژه

پتروشیمی بندر امام

طراحی، تامین و نصب تابلوهای کافو فیبر نوری سطح مجتمع 1392