پتروشیمی بندر امام – خوارزمی

راهبری کارگاه برق آنالایزر و تهویه و سیم پیچی (خوارزمی) 1401-1393