پروژه آرمان صنعت امرتات/تعمیر و نگهداری تاسیسات/سازمان برنامه و بودجه

معاونت برنامه ریزي و راهبردي ریاست جمهوری

تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی برقی، آب و فاضلاب و تجهیزات 1395-1391