معاونت برنامه ریزي و راهبردي ریاست جمهوری

تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی برقی، آب و فاضلاب و تجهیزات 1395-1391