فرودگاه مهرآباد

طراحی و اجرای برج های روشنایی (اپرون) سال 1393