عملیات غیر صنعتی پازارگاد

کالیبراسیون کلیه وسایل اندازه گیری سایت (پارس جنوبی) 1388