شهرداری شیراز

اجرای عملیات تاسیسات برق و مکانیک پارک نماز فاز 2 — 1395-1394