شهرداری تهران

طراحی، تولید، نصب و اجرای روشنایی بزرگ راه ها و آبنماهای منطقه 5 — 1392-1391