پروژه آرمان صنعت امرتات/پالایش نفت شیراز

شرکت پالایش نفت شیراز

اجرای تعمیرات اساسی دستگاه های واحدهای تقطیر، کاهش گرانروی، گاز مایع و مراکس شرکت پالایش نفت شیراز 1397