شرکت پالایش نفت شیراز

تعمیرات اساسی دستگاه های واحد های تبدیل کاتالیستی / تصفیه نفت سفید با هیدروژن 1396