شرکت پالایش نفت شیراز

تعمیر و نگهداشت سالیانه سیستم برق و ابزار دقیق 1392-1391