شرکت پالایش نفت شیراز

تعمیر و نگهداشت سالیانه سیستم تاسیسات و سیستم های عملیاتی، کارگاه مرکزی 1394-1393