شرکت پالایش نفت شیراز

اجرای خدمات عملیاتی شرکت پالایش نفت شیراز 1396-1394