شرکت خط لوله و مخابرات نفت ایران

تعمیر و نگهداری و راهبری تاسیسات و تعمیرات عمومی 1391-1389