پروژه آرمان صنعات امرتات/سازمان تبلیغات اسلامی/تاسیسات

سازمان تبلیغات اسلامی

سرویس، تعمیرات و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و ژنراتور برق ساخمان های سازمان تبلیغات اسلامی 1400-1398