سازمان بنادر و دریانوردی

نصب و راه اندازی شبکه وایرلس آبادان، چوئبده و اروند کنار 1389