سازمان انتقال خون ایران

سازمان انتقال خون ایران

اجرای خدمات ،سرویس، نگهداری، تعمیرات،نظافت راهبردی تاسیسات مکانیکی ،الکتریکی،بهداشتی و …

1402-1400