ساختمان مرکزی شرکت داده ورزی سداد

ساختمان مرکزی شرکت داده ورزی سداد

نگهداری، راهبری و سرویس تاسیسات الکتریکی، مکانیکی و بهداشتی ساختمان مرکزی 1397-1396