پروژه آرمان صنعت امرتات/ساختمان بانک کشاورزی

ساختمان مرکزی بانک کشاورزی

نگهدارى تاسیسات مکانیکى و الکتریکى مربوط به تاسیسات ساختمانى و تعمیرات موردى ساختمان مرکزى و ساختمان هاى اقمارى بانک کشاورزى 1397-1396