پروژه آرمان صنعت امرتات/تاسیسات/دانشکده مدیریت

دانشگاه تهران

انجام امور مربوط به سالن ورزشی و تاسیسات چند منظوره (دانشکده مدیریت) 1397-1394