پروژه آرمان صنعت امرتات/بنیاد شهید/سرویس و نگهداری تاسیسات

بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران

تعمیر، سرویس و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران 1402-1398