معاونت برنامه ریزي و راهبردي ریاست جمهوری

تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی برقی، آب و فاضلاب و تجهیزات – 1395-1394